Algemene verkoopvoorwaarden BellaMilan.nl

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van en met BellaMilan.nl, hierna te noemen makeup4all B.V. makeup4all B.V. is als handelsnaam geregistreed bij de KvK te Leeuwarden

1.2 Onder makeup4all B.V. wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden en op andere plaatsen op de site verstaan de webwinkels van makeup4all B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden.

1.3 makeup4all B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4 Door het gebruik van de website www. pupawinkel.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ook alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website en/of in deze leveringsvoorwaarden.

1.5 Afwijking van bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen wanneer dit duidelijk en schriftelijk is overeengekomen. Bij afwijkingen van een bepaling blijven de andere bepalingen uit de voorwaarden wel gewoon van kracht.

1.6 Als een koper ook Algemene Voorwaarden heeft waarnaar hij/zij verwijst, dan zijn deze niet van toepassing, tenzij makeup4all B.V. hiermee duidelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

1.7 Onder "koper" wordt verstaan: iedereen (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die een contractuele relatie van welke aard dan ook heeft of aangaat met makeup4all B.V..

1.8 makeup4all B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de bestelling aan de koper is verzonden. De bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de koper is opgegeven.

2.2 Koper en makeup4all B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van makeup4all B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail) en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. makeup4all B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de bestelbevestiging zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is weergegeven.

3.2 Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die makeup4all B.V. in de toegestuurde orderbevestiging (artikel 2.1 van deze voorwaarden) heeft medegedeeld.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: Ideal, overschrijving vooraf en Paypal.  Door te kiezen voor betalen via Paypal en/of bij het akkoord gaan van deze leveringsvoorwaarden, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Paypal zoals in het laatste punt van deze voorwaarden te lezen zijn.

makeup4all B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

4.2 Heeft makeup4all B.V..nl een betalingstermijn gesteld, dan betekent dit dat de koper, door het enkel voorbij laten gaan van de termijn, in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder nader te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de koper rente verschuldigd over de periode van dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag waarop het gehele openstaande bedrag wordt betaald. Deze rente wordt geheven over het gehele openstaande bedrag en de rente bedraagt 1,5% per maand. Bij het berekenen van het verschuldigde rentebedrag wordt een ingegane maand voor een volle maand gerekend.

4.4 Als een koper niet betaalt, dan is hij naast het openstaande bedrag ook alle (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die makeup4all B.V. heeft moeten maken als gevolg van het niet betalen door de koper. Bij een officiële ingebrekestelling van de koper worden er 15% buitengerechtelijke incassokosten berekend, met een minimum van € 39,00.

4.5 Als een koper niet op tijd betaalt, mag makeup4all B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Ook kan worden besloten (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. Hierbij geldt dat ook de verschuldigde rente en eventuele bijkomende kosten moeten zijn voldaan.

4.6 Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik wordt gemeld aan het BKR te Tiel.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. Wanneer er door makeup4all B.V. leveringstijden zijn vermeld, dan gelden deze als een indicatie en nimmer als fatale termijn.

5.2 Wanneer de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal indien mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per e-mail of telefonisch aan de koper worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het adres dat de koper bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft opgegeven.

5.4 makeup4all B.V. zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van makeup4all B.V.. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt pas plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door makeup4all B.V.. De producten blijven eigendom van makeup4all B.V. tot het moment van levering. Zie ook artikel 7.

5.5. Bestellingen boven 200 euro zullen bij aankoop verzekerd worden verzonden.

5.6 makeup4all B.V..nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden dan betaald door makeup4all B.V..

5.7 Aan de leveringsplicht van makeup4all B.V..nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen. Het door de koper of diens vertegenwoordiger ondertekende ontvangstbewijs strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van de koper.

5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Omdat makeup4all B.V. een groot assortiment aan make-upartikelen heeft voor de huid is het uit hygienisch oogpunt helaas niet mogelijk om gebruikte/beschadigde producten te retourneren of te ruilen. Verpakkingen en producten met verbroken zegels worden nimmer geaccepteerd als retour.

6.2 Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, moet de koper dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product melden aan makeup4all B.V.. Na het verstrijken van de termijn is een eventuele vordering van de koper verlopen.

6.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan moet makeup4all B.V. het ontbrekende alsnog afleveren, het afgeleverde product herstellen of vervangen. De keuze is hierbij aan makeup4all B.V..

6.4 Bij gebruikmaking van de herroepingsplicht zijn de verzendkosten voor het retourneren altijd voor de koper. Tevens is de koper altijd verantwoordelijk voor schade door beschadiging of vermissing tijdens deze retourzending.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper alles dat hij/zij uit enige overeenkomst met makeup4all B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Hieronder valt ook vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door makeup4all B.V. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. makeup4all B.V. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 makeup4all B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, of is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. makeup4all B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien makeup4all B.V. om welke reden dan ook, verplicht is schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. makeup4all B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

8.4 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van makeup4all B.V. komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, diensten van derden, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie makeup4all B.V., natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van makeup4all B.V., behoudens opzet of grove schuld.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van makeup4all B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van makeup4all B.V. of de fabrikant zijn verricht;

2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.7 De koper is verplicht makeup4all B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen makeup4all B.V. zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

8.8 Het is mogelijk dat makeup4all B.V. op haar website links opneemt naar andere websites. Deze links kunnen mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn echter louter informatief. makeup4all B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van makeup4all B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.10 makeup4all B.V. is nimmer aansprakelijk en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verwondingen of andere lichaamlijke en/of geestelijke schade, zowel tijdelijke als blijvende, welke voortkomt uit het gebruik van de geleverde goederen. De gebruiker of koper van de door makeup4all B.V. geleverde goederen dient zelf zorg te dragen voor de nodige kennis die noodzakelijk is voor verantwoord gebruik.

9. Klachten

9.1 De koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van makeup4all B.V. zijn gebracht.

9.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering, ter kennis van makeup4all B.V. zijn gebracht.

9.3 Wanneer de klacht door makeup4all B.V. juist wordt bevonden, zal makeup4all B.V. de nodige tijd gegeven worden om de vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken te vervangen.

9.4 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van makeup4all B.V. is gedaan.

9.5 Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van makeup4all B.V. te zijn gebracht.

9.6 Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Klachten worden dan niet meer door makeup4all B.V. in behandeling genomen.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is makeup4all B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij makeup4all B.V. haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Het is een ieder verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van makeup4all B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

12. Merk- en handelsnaam

12.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door makeup4all B.V. in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van makeup4all B.V..

12.2 Bij de in 12.1 genoemde toestemming zullen alle aanwijzingen van makeup4all B.V. nauwgezet opgevolgd worden.

12.3 De overtreder van dit artikel ontvangt een boete van € 22.500,- per overtreding, onverminderd het recht van makeup4all B.V. volledige schade-vergoeding te vorderen.

13. Retourzendingen

13.1 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van makeup4all B.V. zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

13.2 De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. makeup4all B.V. restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen, eventueel verhoogd verhoogd met de betaalde verzendkosten, mits de gehele order wordt geretourneerd.

13.3 Indien retourzendingen zonder toestemming van makeup4all B.V. geschieden, zijn alle daaruit eventueel voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

13.4 Retourzendingen zonder toestemming van makeup4all B.V. ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

13.5 In het geval van een retourzending of afzegging wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de koper. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door makeup4all B.V. gespecificeerd adres.

13.6 In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongeopend en ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retouneren bedrag beinvloeden.

13.7 Ruilen of retourneren is tot 14 werkdagen na de leveringsdatum mogelijk. Aangebroken preparaten en artikelen die de persoonlijke hygiëne betreffen zijn om begrijpelijke redenen van terugname uitgesloten. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

14. Geschillen

14.1 Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Leeuwarden, behoudens bevoegdheid van makeup4all B.V. het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

14.2 Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. In dit geval gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

15. Persoonsgegevens

15.1 makeup4all B.V. zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een uitgebreide Privacy policy.

15.2 makeup4all B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Diversen

17.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan makeup4all B.V., Ceresweg 15, 8938BG te Leeuwarden of naar het volgende e-mail adres: info@makeup4all.nl zoals ook staat aangegeven op de website.